ข่าวทุนวิจัย

แหล่งทุน

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล, ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล, ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน, ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund, แหล่งทุนภายนอก : ในประเทศ, แหล่งทุนภายนอก : ต่างประเทศ, แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครือข่ายความร่วมมือภายใต้สำนักงานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายแห่งความเป็นเลิศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนรางวัล / ผลงานวิจัย

ช่องทางการติดต่อ

Faculty of Engineering, Mahidol University.

25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand

Tel: +66 2889 2138

Fax: +66 2441 9731